کم‌نویسی ارتباطی با پرکاری و پرخوانی دارد. چون وقتی بیکارترم، وبلاگی‌ترم.

نوشته‌ام در فارس را بخوانید درباره حاتمی‌کیا که البته تیترش از من نیست.

دو سه جا دیگر هم مطلب داده‌ام که سرنوشت‌شان نامعلوم است.