بروید کتاب بخوانید. این وبلاگ تا آخرِ بهار تعطیل است.