این روزها روایت‌های عیدم  در کافه واله به روز می‌شود.